Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kone Jönnit Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Kone Jönnit Oy

Lylykoskentie 1

80130 Joensuu

y-tunnus 2628949-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pasi Mikkonen

[email protected]

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin kerätään yrityksen asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelua voidaan tarjota asianmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään vain asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja satunnaisesti lähetettäviin yrityksen markkinointisähköposteihin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Yrityksen työntekijät käyttävät henkilötietojen (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti) käsittelyyn KoneFutur- kassajärjestelmää, johon huollonajanvaraus, sekä asiakkaan osto- ja tilaushistoria tallentuvat.

Selvyyden vuoksi todetaan, että KoneFutur Oy ei ole tässä kuvatun asiakasrekisterin ylläpitäjä vaan sen sijaan Kone Futur Oy on henkilötietojen käsittelijä, joka on huolehtinut henkilötietojen käsittelijää koskevista vastuista asianmukaisella tavalla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi,
  • yritys/organisaatio
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista
  • laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakaspalvelutilanteissa, puhelimitse, sähköpostitse, oston yhteydessä sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan yritykselle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja käsitellään EU:n tietosuoja asetuksen vaatimuksien mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan laindäädännön sallimissa rajoissa muunmuassa yhteistyökumppaneille muun muassa tuotteiden takuiden voimassaolon säilyvyyden vuoksi.

Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi").

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).